LOTING SPRINGFIELD: “WEEKEND IN VALENCIA”CLAUSULE 1.- ORGANISERENDE ONDERNEMING
CORTEFIEL S.A., met maatschappelijke zetel in Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid (Spanje) en met btw-nummer A-08099459, eigenaar van het merk SPRINGFIELD (hierna “SPRINGFIELD”) organiseert op de hierna vermelde data de kosteloze loting zonder aankoopverplichting, genaamd “WEEKEND IN VALENCIA” (hierna “de Loting”) in overeenstemming met de modaliteiten die in deze Wettelijke Grondslagen beschreven worden.

CLAUSULE 2.- WIJZE VAN DEELNAME
1. U kunt deelnemen aan de loting van 6 tot 12 juni, beide inbegrepen. Per persoon wordt één deelname toegestaan, onverminderd de bepalingen van paragraaf 5 van deze clausule.
2. De Loting is uitsluitend bestemd voor een publiek dat ouder is dan 18 jaar met woonplaats op Frans of Belgisch grondgebied.
3. Om deel te nemen aan de Loting, dient u te surfen naar www.myspringfield.com/be/nl/visit-valencia.html, juist te antwoorden op de vraag “Hoe heet de zomervideo van Springfield?” en zich in te schrijven voor de Loting met vermelding van de volgende gegevens:
- Naam en voornaam
- E-mail
- Telefoon
- Man/Vrouw
4. Het juiste antwoord op de vraag kunt u weten na het bekijken van de video van de Campagne die in deze rubriek vindt: http://myspringfield.com/be/fr/video-summer-vibes
5. Indien de deelnemer verschillende keren wenst deel te nemen, kan hij als volgt te werk gaan:
a) Door de Loting op de Sociale Netwerken te delen kan hij tot 2 extra deelnames winnen.
a. Hij kan een extra deelname winnen door op Twitter te delen
b. Hij kan een extra deelname winnen door op Facebook te delen.
b) Door een persoonlijke link te sturen naar vrienden via e-mail, sms of enig ander persoonlijk middel kan hij zoveel extra deelnames winnen als vrienden deelnemen aan de loting.


CLAUSULE 3.- PRIJZEN
Er wordt een (1) prijs verloot voor twee (2) personen die bestaat uit: • Verplaatsing naar Valencia (Spanje) met het vliegtuig (heen en terug van de dichtstbijzijnde stad van de winnaar met directe verbinding naar Valencia)
• Verblijf van 2 nachten (24 en 25 juni 2016) in tweepersoonskamer, in Hotel CASUAL VALENCIA VINTAGE 3* www.casualhoteles.com (ontbijt inbegrepen)
• Twee toegangstickets voor het Valencia Beach Festival www.valenciabeachfestival.com
• Een etentje waar u kunt genieten van een traditionele Paella van Valencia
• Twee toegangstickets voor het Bioparc Valencia www.bioparcvalencia.es
• Valencia Tourist Card 48h voor twee personen (inclusief stadsvervoer en toegangsticket tot stadsmusea) www.valenciatouristcard.com
• Welcome pack met toeristische informatie van Valencia www.visitvalencia.com
Vanaf de bevestiging van de winnaar, wordt het beheer van de prijs overgenomen door Turismo Valencia.

CLAUSULE 4.- LOTING
De Loting vindt plaats op 14 juni 2016 in de Hoofdkantoren van SPRINGFIELD in Madrid (Spanje), Avda. Llano Castellano nº 51, via de willekeurige trekking van een winnaar. Er worden eveneens vijf (5) bijkomende deelnemers getrokken als reserve.

CLAUSULE 5.- OVERHANDIGING VAN PRIJZEN
De winnaar wordt via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht en zodra hij of zij de prijs aanvaardt, zal zijn of haar naam op de website myspringfield.com en in de sociale netwerken waar de Loting werd meegedeeld, gepubliceerd worden. Als de winnaar zijn/haar aanvaarding niet binnen 24 uur (vierentwintig uur) aan SPRINGFIELD meedeelt of als het onmogelijk is contact met hem of haar op te nemen (om redenen die niet toe te schrijven zijn aan SPRINGFIELD), wordt contact opgenomen me de reservewinnaars. Zodra de prijs aanvaard wordt, zal de winnaar de nodige aanwijzingen ontvangen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

CLAUSULE 6.- BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke informatie die verstrekt wordt zal op vertrouwelijke wijze opgeslagen worden in het bestand “Webregister”, met het oog op het verzenden door SPRINGFIELD van publicitaire of promotionele mededelingen van hun eigen producten, via alle middelen (correspondentie, telefoon, fax, e-mail, sms of enig ander elektronisch middel). U hebt recht op toegang tot deze informatie, en u kunt deze corrigeren, annuleren of u ertegen verzetten. De verantwoordelijke van het bestand is Cortefiel S.A., Madrid (Spanje), Avda. del Llano Castellano nº 51, btw-nummer A 08099459. U geeft toestemming voor de verzending, door Cortefiel S.A. van publicitaire of promotionele mededelingen, via alle middelen (correspondentie, telefoon, fax, e-mail, sms of enig ander elektronisch middel) van andere bedrijven waarmee Cortefiel S.A. samenwerkingsakkoorden kan ondertekenen, in verband met financiële producten, verzekeringen, parfumerie, juwelen, boeken en platen, sport, huishoudartikelen, voeding en drank, amusementsparken, musea, shows, reizen, brandstof, gezondheid, auto-industrie, telefonie, internetdiensten, informatica, hotels, videospellen, geschenken, Ngo’s, cosmetica en kappersdiensten. U kunt uw weigering voor deze verwerking kenbaar maken op het ogenblik dat u uw gegevens meedeelt voor de Loting. In geval u lid bent van de Club Funatics en/of u als gebruiker van onze website geregistreerd bent, kunnen uw persoonsgegevens, die opgenomen zijn in de database Club Funactics en “Webregister”, bijgewerkt worden met de gegevens die u ons hebt verstrekt. U hebt recht op toegang tot deze informatie, u kunt ze corrigeren, annuleren en u ertegen verzetten. De verantwoordelijke van het bestand is Cortefiel, SA, Madrid (Spanje), Avda. del Llano Castellano nº 51, btw-nummer A 08099459.

CLAUSULE 7.- AANVAARDING VAN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
1. Het enkele feit van deelname aan de Loting houdt de volledige aanvaarding in van deze Wettelijke Grondslagen.
2. SPRINGFIELD behoudt zich het recht voor om deze Wettelijke Grondslagen van de Loting te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen. Zij behoudt zich eveneens het recht voor om de prijs te annuleren of niet uit te reiken ingeval enige onregelmatigheid ontdekt wordt. In geval van enige wijziging wordt deze naar behoren meegedeeld aan de deelnemers op de website www.myspringfield.com.
3. SPRINGFIELD behoudt zich het recht voor alle deelnemers van wie beschouwd wordt dat ze een deelnamevoorwaarde van deze Wettelijke Grondslagen schenden, uit te sluiten tot deelname aan de Loting. De uitsluiting van een deelnemer, om wat voor reden ook is, houdt het verlies in van alle rechten die voortvloeien uit hun hoedanigheid van deelnemer.
4. Ieder onjuist of frauduleus gebruik van deze Wettelijke Grondslagen geeft aanleiding tot de desbetreffende diskwalificatie van de deelnemer aan de Loting. Bij wijze van niet-uitputtende opsomming, wordt verstaan dat er sprake is van misbruik of fraude, als een deelnemer zich op de Website registreert door gebruik te maken van een valse identiteit of identiteiten van derden zonder hun toestemming, of als hij zich verschillende keren tracht in te schrijven voor de Loting.
5. SPRINGFIELD is vrijgesteld van iedere verantwoordelijkheid indien er een fout bestaat in de verstrekte gegevens die, desgevallend, gemaakt is door de winnaars zelf en die hun identificatie verhindert.

CLAUSULE 8. – TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
Deze Wettelijke Grondslagen zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Enige klacht in verband met de Loting dient schriftelijk gestuurd te worden ter attentie van de MARKETINGAFDELING van CORTEFIEL, naar het volgende adres: Avda. del Llano Castellano 51, 28034 Madrid (Spanje), binnen dertig (30) dagen vanaf de uiterste datum voor deelname aan de Loting, zoals vermeld staat in deze Wettelijke Grondslagen. In geval van geschillen over de toepassing of de interpretatie van deze Wettelijke Grondslagen en bij ontstentenis van een minnelijke schikking, is elk geschil onderworpen aan de rechtbanken van de stad Madrid (Spanje).